Subiekt nexo

CENA SRP: 599 PLN netto

  Pokaż wszystkie pozycje
 • Sprzedaż, zakup, magazyn
  • Pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych.
  • Pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych w dowolnej walucie, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ; korekty dokumentów magazynowych, automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury.
  • Faktura sprzedaży z wielu magazynów oraz przypisana do oddziału.
  • Zaawansowane dodawanie pozycji na dokumentach z wizualizacją towaru.
  • Wybór adresu dostawy na dokumentach sprzedaży i wydaniach; możliwość wyboru innego dostawcy w dokumentach zakupu oraz innego odbiorcy w dokumentach sprzedaży oraz zamówieniach.
  • Faktura pro forma.
  • Rozbudowany system zamówień; każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu.
  • Rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych).
  • Automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych.  
 • Zamówienia
  • Każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu.
  • Zamawiającym może być inny klient niż finalny nabywca oraz odbiorcę towarów.
  • Podczas wprowadzania dokumentu można zdefiniować termin realizacji pozycji, który jest wyliczany na podstawie oczekiwanego średniego czasu dostawy z kartoteki towaru.
  • Możliwość zarezerwowania stanu magazynowego.
  • Możliwość określenia dowolnego adresu i sposobu dostawy.
 • Zlecenia
  • Sprawna obsługa bieżących stanów magazynowych – użytkownik może zamawiać dostawę towaru do stanu optymalnego magazynu, który uwzględnia w nim bieżący poziom towaru, wielkość zamówień od klienta oraz zamówienia niezrealizowane i w drodze dostawy.
  • Ewidencjonowanie zleceń produkcyjnych montażu i demontażu z możliwością zmiany zapotrzebowania na składniki.
  • Możliwość zarezerwowania stanu magazynowego.
 • Płatności
  • Możliwość płatności gotówkowej w wydzielonym stanowisku kasowym.
  • Oprócz gotówki czy kart płatniczych można zdefiniować wiele innych form płatności, np. płatność za pobraniem, bony.
  • Możliwość rejestrowania zakupów dokonywanych przez pracowników; podczas ewidencjonowania takiego dokumentu możliwe rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika.
  • Możliwość cedowania płatności na innego płatnika.
  • Płatności dostępne nie tylko dla dokumentów sprzedaży i zakupu, ale także dla dokumentów magazynowych i zamówień (np. możliwość wystawienia zamówienia lub wydania magazynowego z zaliczką zapłaconą kartą płatniczą).
 • Cennik
  • Możliwość zdefiniowania wielu cenników głównych (dotyczących całego asortymentu).
  • Przypisanie cennika głównego do oddziału oraz możliwość przypisania cennika głównego i dodatkowego klientowi.
  • Asortyment w cenniku może wystąpić wielokrotnie - można w nim określić cenę, domyślny i maksymalny rabat w zależności od jednostki miary i wysokość progu sprzedaży.
  • Możliwość blokowania ceny i rabatu towaru na dokumencie sprzedaży związanym z danym cennikiem.
  • Możliwość definiowania cenników statycznych i dynamicznych. Cennik dynamiczny wylicza cenę wybranego towaru bądź usługi za pomocą zdefiniowanych parametrów (aktualnego kursu, zadanej marży, funkcji kalkulującej cenę bazową) pozycji podczas określonego żądania, np. przy wprowadzaniu ich na specyfikację w dokumencie sprzedaży, w odróżnieniu do cennika statycznego, który zwraca cenę skalkulowaną uprzednio i zapisaną na pozycji tego cennika.
  • Statusy cennika pozwalające opracować poprawnie cennik zanim zostanie wystawiony do publicznej wiadomości. Cennik w trakcie opracowania posiada status „w przygotowaniu”, co oznacza, że jest niedostępny w sprzedaży. Po fazie opracowania cennik otrzymuje status „opublikowany”, który oznacza, że może zostać wykorzystany podczas procesu sprzedaży.
 • Finanse
  • Operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane).
  • Kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony).
  • Możliwość zdefiniowania wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in. podczas korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem oraz raportów kasowych, które dotyczą kasy).
  • Możliwość przypisania form płatności do stanowiska kasowego.
  • Raport kasowy to zbiorczy dokument, który może być przekazany bezpośrednio do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej lub wielu sesji kasowych).
  • Spójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).
  • Bankowość elektroniczna offline i online.
  • Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej standardowe, podatkowe, ZUS-owe.
  • Możliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferu
 • Rozliczenia
  • Podział płatności na rodzaje - dla każdego z nich można określić, jaki typ rozrachunku będzie tworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy spłatę należności, a rodzaju zaliczka tworzy zobowiązanie).
  • Rozliczenia waluta obca – PLN.
  • Kompensaty rozrachunków.
 • Asortyment
  • Towar może zostać przyporządkowany do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.
  • Nowy sposób definiowania jednostek miar - przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.
  • Do jednostek miar przyporządkowane są: opakowanie zwrotne, nazwa fiskalna, kod kreskowy itd. (pozwala to np. zaprogramować kasę tym samym towarem w różnych jednostkach miary, wybrać towar z daną jednostką na dokument za pomocą kodów kreskowych).
  • Jednostki posiadają indywidualną precyzję, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary;
  • W kartotece można zdefiniować indywidualnie dla każdego magazynu oprócz stanu minimalnego również stan optymalny, który domyślnie jest wykorzystywany przy zamawianiu towaru u dostawcy.
 • Klienci
  • Możliwość przypisania typu transakcji handlowej i waluty, w jakiej ma zostać domyślnie wystawiony dokument sprzedaży oraz określenia limitu kredytu kupieckiego, który uwzględnia również wydany (dokumenty WZ) towar z magazynu.
  • Indywidualne parametry wydruków - można zdefiniować specjalne wzorce wydruków dla każdego typu dokumentu.
  • Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.
  • Wieloaspektowość klientów z podziałem klientów na standardowych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy oraz wspólnicy).
  • Centralizacja informacji o kliencie – możliwość wystawienia dokumentów handlowych pracownikowi i wspólnikowi.
  • Podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz możliwość przekształcania w obie strony.
  • Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem klientów (sprawdzający unikalność NIP) - dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. jako oddział lub centralę lub można je wykorzystać do pracy.
  • Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw.
  • Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).
  • Możliwość zdefiniowania szablonów klientów.
  • Osobne cenniki dla klientów.
 • Urządzenia wewnętrzne
  • Rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych).
  • Serwer kasowy umożliwiający automatyczną synchronizację kartotek asortymentu z kasami fiskalnymi, sprawdzarkami cen i wagami etykietującymi oraz automatyczny odczyt danych o sprzedaży z kas fiskalnych.

Subiekt GT

CENA SRP: 799 PLN netto

  Pokaż wszystkie pozycje
 • Najważniejsze cechy programu Subiekt GT
  • Profesjonalny system magazynowo-handlowy dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Dostosowany do wymogów i praktyk stosowanych w Unii Europejskiej.
  • Intuicyjny kreator wdrożeniowy umożliwiający łatwe rozpoczęcie pracy z programem.
  • Możliwość elektronicznego wysyłania danych do biura rachunkowego.
  • Ewidencjonowanie użytkowników programu wraz z przydzielaniem im uprawnień do wykonywania określonych operacji.
  • Rozwiązania interfejsowe zapewniające najwyższą ergonomię i wygodę pracy (możliwość uruchamiania modułów w zakładkach jak w przeglądarkach internetowych; rozbudowana parametryzacja list, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, zarządzanie kolumnami i wiele innych).
  • Stały monitoring kondycji firmy dzięki szeregowi zestawień.
  • Szereg skrótów klawiszowych umożliwiających obsługę programu wyłącznie za pomocą klawiatury.
  • Możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień w oparciu o technologie SQL, XML i COM.
  • Motor bazy danych Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008 lub 2012 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy.
  • Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.
  • Wydruki graficzne (wszystkie) i tekstowe (główne). Możliwość zaawansowanego zarządzania wydrukami graficznymi z poziomu programu, wraz z możliwością ich edycji.
  • Zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie), wraz z pełną historią. Rozrachunki wspólne z Rewizorem GT.
  • Licencja na trzy stanowiska w standardzie.
 • Wspólne cechy dokumentów
  • Łatwe wybieranie kontrahentów do dokumentów, zarówno z listy, jak i z mechanizmu InsTYNKT, który pozwala na wyszukiwanie po wpisaniu przez użytkownika fragmentu tekstu związanego z kontrahentem.
  • Łatwe wstawianie specyfikacji towarowej do dokumentów. Wybór towarów dostępny z widocznej listy (możliwość filtrowania), za pomocą mechanizmu InsTYNKT, jak i z użyciem czytnika kodów kreskowych (klawiaturowy lub RS).
  • Podgląd wystawionych już dokumentów oraz możliwość ich edytowania.
  • Generowanie automatycznych dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych.
  • Multipodgląd dokumentów w widoku HTML-owym.
  • Możliwość wydruku dokumentu w oparciu o wiele wzorców wydruku graficznych, jak i tekstowych.
  • Możliwość wysyłania dokumentu w formaciePDF drogą elektroniczną.
  • Możliwość drukowania naklejek na towary oraz dla kontrahenta na podstawie zawartości dokumentu.
  • Rozliczanie dokumentu za pomocą jednego kliknięcia, jak również śledzenie historii rozliczenia.
  • Łatwe i rozbudowane możliwości filtrowania i wyszukiwania dokumentów na podstawie szeregu kryteriów.
  • Możliwość dopisywania nowych towarów i kontrahentów do kartoteki w trakcie wystawiania lub edytowania dokumentu.
  • Dostęp do informatora o towarze oraz kontrahencie z poziomu dokumentu.
  • Śledzenie historii cen towaru w trakcie wypisywania dokumentu.
  • Możliwość potraktowania opakowania jako towaru na wybranych dokumentach.
  • Możliwość wpisywania własnych uwag do dokumentu.
  • Możliwość przypisywania dowolnej, definiowalnej kategorii dla dokumentu. Kategorie wykorzystywane są m.in. do filtrowania dokumentów oraz grupowania ich w czasie importu do programów księgowych.
  • Dostępność różnych cen towarów w czasie wystawiania dokumentu.
  • Możliwość parametryzowania ustawień dokumentów.
  • Możliwość unieważniania dokumentów.
  • Wysyłanie i pobieranie dokumentów za pomocą mechanizmu komunikacji plikowej.
  • Ewidencjonowanie i rozliczanie handlu złomem oraz innych na zasadzie odwrotnego obciążenia (reverse charge), wraz z naliczaniem VAT na podstawie faktur wewnętrznych.
  • Naliczanie i rozliczanie podatku akcyzowego od węgla i innych materiałów opałowych.
 • Dokumenty sprzedaży
  • Obsługa podstawowych typów dokumentów: faktur sprzedaży, rachunków sprzedaży, paragonów, paragonów imiennych, faktur detalicznych na podstawie paragonów, korekt faktur, zwrotów detalicznych, faktur zaliczkowych.
  • Konfigurowalność kolejności wydawania towarów: FIFO, LIFO, wg terminów ważności.
  • Ustawianie w dokumencie wyliczania od cen netto lub brutto.
  • Sprzedaż towarów poprzez wartość.
  • Wystawianie dokumentów sprzedaży w różnych walutach po różnych kursach.
  • Pobieranie kursów walut za pomocą mechanizmu InsMail.
  • Możliwość przeliczania wstawionych już pozycji wg innych cen.
  • Obsługa handlu z krajami UE oraz spoza UE.
  • Obsługa transakcji VAT wraz z kodami transakcji.
  • Możliwość sprzedaży usług jednorazowych, czyli takich, których nie chcemy ewidencjonować w kartotece towarów.
  • Ustawianie odpowiednich rabatów w oparciu o domyślny rabat przypisany kontrahentowi, towarom, aktualną promocję lub podany ręcznie.
  • Automatyczne wyliczanie podatku VAT już w fazie wypisywania dokumentu.
  • Definiowanie innego odbiorcy towaru niż płatnik dokumentu.
  • Możliwość dobierania rabatów do zadeklarowanej wartości dokumentu.
  • Obsługa przedpłat od kontrahentów do dokumentów.
  • Płatności gotówkowe, kartami płatniczymi, przelewem, kredytowe, kredytem kupieckim z określonym terminem płatności.
  • Możliwość definiowania do jakiej kasy została dokonana gotówkowa płatność dokumentu.
  • Definiowanie na jaki rachunek bankowy została dokonana płatność przelewem.
  • Fiskalizacja dokumentów na drukarkach fiskalnych, wraz ze statusami fiskalizacji.
  • Tworzenie dokumentów po odbiorze sprzedaży z kasy fiskalnej.
  • Możliwość samodzielnego utworzenia dokumentu fiskalnego, jeśli odbiór sprzedaży z kasy fiskalnej jest niemożliwy.
  • Ustawianie skutku magazynowego – czy dokument ma wydawać towar z magazynu natychmiast po zapisaniu, czy w terminie późniejszym.
  • Łatwe wypisywanie korekt do faktur sprzedaży i zwrotów detalicznych za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie.
  • Możliwość wypisania korekt i zwrotów do dokumentów nieistniejących w Subiekcie GT (np. wystawionych przed wdrożeniem programu).
  • Ewidencjonowanie i drukowanie adresu korespondencyjnego oraz adresu dostawy kontrahenta.
  • Obsługa handlu w walutach obcych między polskimi podmiotami.
  • Drukowanie numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego osób fizycznych.
 • Dokumenty zakupu
  • Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów handlowych jako faktury zakupu, rachunki zakupu, korekty faktur zakupu.
  • Możliwość wystawiania faktur zakupu RR dla rolników ryczałtowych.
  • Obsługa wystawiania i potwierdzania not korygujących.
  • Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów za pomocą ich numerów oryginalnych, jak i nadawanych im numerów w Subiekcie GT.
  • Kontrola unikalności numerów oryginalnych dokumentów.
  • Łatwe wypisywanie korekt do dokumentów oraz not korygujących za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie korygowanym.
  • Możliwość skalkulowania cen towarów w kartotece na podstawie cen w dokumencie zakupu.
  • Wystawianie faktur wewnętrznych na podstawie istniejących lub nieistniejących dokumentów zakupu, wystawianie korekt faktur wewnętrznych.
 • Zamówienia i faktury zaliczkowe
  • Wystawianie dokumentów zamówień od klientów oraz do dostawców.
  • Możliwość przekształcania zamówień w dokumenty handlowe, jak i magazynowe.
  • Przekształcanie zamówień od klienta w zamówienia do dostawcy na podstawie podstawowych dostawców towarów.
  • Ewidencjonowanie wpłat od klientów na poczet zamówień za pomocą faktur zaliczkowych.
  • Wydruk zamówienia od klienta jako Faktura Pro Forma.
  • Dwie metody naliczania VAT na fakturach zaliczkowych: różnicowa i proporcjonalna.
  • Fiskalizacja faktur zaliczkowych.
  • Możliwość wyboru wysyłania do drukarki fiskalnej nazw towarów występujących na fakturach zaliczkowych lub zbiorczych zaliczek w poszczególnych stawkach.
  • Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w okresie przejściowym obowiązywania różnych stawek VAT na towary występujące w zamówieniu.
  • Wyliczanie prognozowanej marży i zysku na zamówieniu od klienta.
  • Ostrzeganie lub/i blokowanie przyjmowania zamówień od klientów zalegających z płatnościami.
  • Definiowanie i drukowanie sugerowanych form płatności.
  • Naliczanie i rozliczanie odpisów na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.
 • Dokumenty magazynowe
  • Ewidencjonowanie ruchu towaru do/z magazynu (w tym także z wirtualnym naliczeniem podatku VAT) oraz ruchu towaru między magazynami (oddziałami).
  • Ewidencjonowanie wydań i przyjęć wewnętrznych za pomocą dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego.
  • Ewidencjonowanie inwentaryzacji w magazynie na dwa sposoby: pełny i uproszczony (szybki).
  • Możliwość wypisywania faktur zbiorczych zarówno sprzedaży jak i zakupu na podstawie wystawionych wielu wydań lub przyjęć zewnętrznych.
  • Przekształcanie dokumentu magazynowego do faktury zwykłej, faktury RR, paragonu i paragonu imiennego.
  • Zbiorcze naliczanie korekt kosztów za podany okres czasu dla dokumentów handlowych i magazynowych.
  • Możliwość skalkulowania cen towarów na podstawie dokumentów magazynowych przychodujących towar.
  • Prowadzenie pełnej inwentaryzacji przez wielu pracowników na raz.
  • Wprowadzanie automatycznego przychodu i rozchodu towarów na podstawie wykonanych inwentaryzacji.
  • Możliwość ewidencjonowania przesortów na dokumencie zbierającym dane inwentaryzacyjne.
 • Finanse i rozrachunki
  • Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów jako faktury zakupu, dokumentów kasowych (KP, KW) w definiowanych przez użytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla każdej kasy. Moduł wspólny z Rewizorem GT.
  • Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpłata na konto, wypłata z konta) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu. Moduł wspólny z Rewizorem GT.
  • Możliwość dopisywania transferów bankowych pomiędzy kontami podmiotu – automatycznie tworzone są operacje wpłaty i wypłaty z konta.
  • Możliwość określania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z wykorzystaniem numerów wyciągów bankowych.
  • Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie – operacje bankowe muszą być ewidencjonowane w walucie danego rachunku.
  • Moduły rozrachunkowe wspólne dla Subiekta GT i Rewizora GT.
  • Obsługa 4 rodzajów rozrachunków: (N) należności, (Z) zobowiązania, (SN) spłaty należności, (SZ) spłaty zobowiązania.
  • Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS.
  • Automatyczne generowanie rozrachunków przez wystawienie dokumentu handlowego. Dostępna jest również możliwość ręcznego wprowadzenia rozrachunków.
  • Wiele sposobów rozliczania rozrachunków: pojedynczo, zbiorczo, przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu, za pomocą dokumentu kompensacyjnego.
  • Obsługa programu źródłowego (Subiekt GT, Rewizor GT lub Gratyfikant GT) w modułach rozrachunkowych.
  • Obsługa cesji rozrachunku w sytuacji dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT płatnych kartą płatniczą lub ratalnie. Należność na centrum autoryzacji kart płatniczych jest automatycznie wiązana ze spłatą należności na płatnika (odbiorcę dokumentu).
  • Pełna historia rozrachunków – możliwość obejrzenia stanu rozrachunków na dowolny dzień (3 zestawienia standardowe).
  • Moduł Kompensaty, umożliwiający ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych.
  • Obsługa 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: propozycja kompensacyjna, kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona.
  • Ewidencjonowanie wyciągów bankowych otrzymywanych z banków prowadzących rachunki bankowe podmiotu.
  • Możliwość rozliczania rozrachunków w walutach obcych spłatami w złotówkach i vice versa.
 • Kartoteki
  • Kartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców oraz firmy i osoby.
  • Ewidencjonowanie i wykorzystywanie adresów korespondencyjnych i dostawy przypisanych do kontrahentów.
  • Rozbudowane parametry dla wprowadzanych pozycji kartotekowych.
  • Możliwość przypisywania szeregu parametrów do kontrahenta – np. domyślny rabat, płatność, itd.
  • Możliwość dodawania zdjęcia do kontrahenta.
  • Grupowanie kontrahentów poprzez zapisywanie ich do grup oraz przypisywanie cech.
  • Możliwość definiowania 8 pól własnych.
  • Możliwość ewidencjonowania i przypisywania notatek do poszczególnych kontrahentów.
  • Deaktywacja nieużywanych kontrahentów.
  • Przesyłanie danych o kontrahentach do innych oddziałów za pomocą komunikacji plikowej.
  • Ewidencjonowanie kontaktu do kontrahenta poprzez e-mail, telefon, faks oraz numery komunikatorów internetowych.
  • Ewidencja asortymentu w podziale na towary, usługi, komplety i opakowania.
  • Możliwość montowania kompletów ze składników zgodnie ze specyfikacją.
  • Przesyłanie danych o towarach między oddziałami za pomocą komunikacji plikowej.
  • Deaktywowanie nieużywanych pozycji kartoteki towarowej.
  • Rozbudowana kalkulacja cen z uwzględnieniem wielu poziomów cen, własnych narzutów, marż, ceł, itd.
  • Specyfikowanie danych niezbędnych do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi (nazwa fiskalna, kod PLU, towar do ważenia na wadze etykietującej, otwarta cena w kasie fiskalnej).
  • Możliwość przypisania wielu kodów kreskowych dla jednej pozycji towarowej.
  • Przypisywanie podstawowych oraz dodatkowych jednostek miary.
  • Możliwość przypisania sprzedaży towaru przez wartość.
  • Definiowanie różnych stawek VAT przy zakupie i sprzedaży.
  • Definiowanie powiązanego asortymentu, który automatycznie jest wstawiany do zawartości dokumentu wraz z towarem (np. sok i butelka).
  • Definiowanie danych niezbędnych do deklaracji Intrastat.
  • Grupowanie asortymentu poprzez zapisywanie go do grup oraz przypisywanie cech.
  • Definiowanie do 8 pól własnych asortymentu towarowego.
  • Możliwość wykonywania zbiorczych operacji na bazie towarowej, m.in. zmiany stawek VAT, PKWiU, cechy, grupy.
  • Kartoteka wspólników i właścicieli.
  • Kartoteka instytucji z podziałem na urzędy skarbowe i oddziały ZUS.
  • Obsługa wielu innych słowników kartotekowych zebranych w module Słowniki.
 • Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
  • Drukowanie dokumentów za pomocą drukarek graficznych i tekstowych.
  • Obsługa ponad 100 modeli kas fiskalnych.
  • Obsługa prawie 50 modeli drukarek fiskalnych.
  • Obsługa prawie 20 modeli wag etykietujących.
  • Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych (klawiaturowy i RS), wraz z obsługą kodów ze zmienną ilością, ceną i wagą.
  • Udostępnione przesyłanie i importowanie danych o towarach, odbiór sprzedaży, raporty dobowe i okresowe, oraz wiele innych operacji.
  • Planowanie operacji do wykonania wraz z kolejnością ich wykonywania.
  • Mechanizm synchronizacji zapewniający zgodność danych między Subiektem GTa urządzeniami.
  • Raportowanie wykonania wszystkich operacji w rejestrze transmisji.
 • Pozostałe funkcjonalności
  • Obsługa deklaracji Intrastat.
  • Definiowanie promocji na określone grupy asortymentu dla kontrahentów w oznaczonym terminie.
  • Definiowanie i generowanie wielu cenników.
  • Możliwość wykonywania przeceny z możliwością wyboru cen, które mają ulec zmianie, sposobu wyliczenia nowych cen oraz zaokrąglaniem zarówno do pełnych groszy/złotych, jak i do końcówek „.99”.
  • Możliwość zablokowania do edycji dokumentów z wybranego okresu.
  • Drukowanie wielu rodzajów naklejek zarówno dla towarów, jak i kontrahentów za pomocą wielu szablonów.
  • Wiele zestawień prezentujących sprzedaż oraz zakupy w wielu ujęciach w wybranym okresie, stan rozrachunków, rejestry VAT sprzedaży i zakupu oraz wiele innych.
  • Możliwość tworzenia własnych zestawień opartych na technologii SQL, XML, COM.
  • Ponad 220 wzorców wydruku w standardzie.
  • Możliwość tworzenia własnych wzorców wydruku w oparciu o istniejące już wzorce fabryczne.
  • Możliwość eksportowania i importowania wzorców.
  • Konfigurowalna kontrola poprawności NIP-u kontrahentów oraz rachunków bankowych.
  • Rozbudowane parametry i słowniki zebrane w dedykowanych i osobnych modułach. Dodatkowo, kontekstowo wybrane parametry i słowniki są również dostępne z poziomu każdego modułu.
  • Możliwość szczegółowego określenia uprawnień do wszystkich opcji w programie (Słowniki-Personel).
  • Obsługa programu za pomocą klawiatury.
  • Przeniesienie danych ze starszych programów: mikroSubiekt, mikroSubiekt dla Windows, Subiekt 4, Subiekt 5/Euro, Subiekt dla Windows.
  • Rozbudowana archiwizacja danych: możliwość archiwizacji w trakcie pracy programu, archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszystkich (funkcjonalność dla biur rachunkowych), ustawianie harmonogramu archiwizacji, dowolne tworzenie nazwy archiwum, możliwość ustalania kompresji archiwum oraz możliwość zabezpieczenia archiwum hasłem.
  • Praca sieciowa i możliwość definiowania wielu użytkowników programu.
  • Wykorzystanie profesjonalnej bazy danych MS SQL Server 2000, 2005, 2008, 2008 R2 lub 2012.
  • Unikatowy mechanizm InsMAIL informujący o ważnych zdarzeniach (m.in. pobieranie kursów walut, dostępne nowe wersje programu).
  • Archiwizacja baz danych z możliwością ustalania harmonogramów.
  • Kontekstowy system pomocy uruchamiający temat zgodny z miejscem wywołania.
  • Pełna integracja z programem księgowym Rachmistrz GT (księga przychodów i rozchodów, podatek zryczałtowany), wspólna kartoteka kontrahentów.
  • Pełna integracja z programem księgowym Rewizor GT (księga handlowa), wspólna kartoteka kontrahentów i rozrachunki.
  • Pełna integracja z programem Gestor GT(zarządzanie relacjami z klientami), wspólna kartoteka kontrahentów i towarów.

Pozostałe programy sprzedażowe InsERT

Subiekt nexo PRO

CENA SRP od: 1199 PLN netto Rozszerzona wersja systemu sprzedaży wzbogacona o wiele dodatkowych rozwiązań.

Subiekt GT Sfera

CENA SRP od: 1598 PLN netto Otwarty system sprzedaży, gotowy na rozbudowę o potrzebne firmie rozwiązania.

Gestor GT

CENA SRP od: 699 PLN netto System zarządzania relacjami z klientami, współpracujący z Subiektem GT.

Gestor GT Sfera

CENA SRP od: 1398 PLN netto Otwarty, gotowy na rozbudowę system zarządzania relacjami z klientami.

Sello

CENA SRP od: 137,40 PLN netto System sprzedaży w serwisach aukcyjnych, współpracujący z Subiektem GT/nexo.

Subiekt Sprint

CENA SRP od: 400 PLN netto System szybkiej sprzedaży detalicznej, ściśle zintegrowany z Subiektem GT.

Mobilny Subiekt

CENA SRP od: 850 PLN netto System sprzedaży mobilnej, ściśle zintegrowany z Subiektem GT.

oscGT

CENA SRP od: 300 PLN netto Łatwe w użyciu narzędzie zapewniające współpracę pomiędzy Subiektem GT a sklepem internetowym.

mikroSubiekt dla Windows

CENA SRP od: 150 PLN netto Prosty i wygodny system do ewidencjonowania sprzedaży.

Kupuj u nas

Pobierz i wyślij oświadczenie jeśli wcześniej obsługiwałą Cię inna firma.

Najniższe ceny na rynku

Gwarantujemy Ci najniższą cenę na rynku na produkty InsERT

Korzyści dla ciebie

niezawodni
elastryczni
Nr.1 w PolsceSprzedawca

" Wszelkie informacje dotyczące produktów firmy InsERT udzielamy
e-malowo insert@noxeo.pl oraz telefonicznie 5 3333 1000 Serdecznie zapraszamy do kontaktu!"